Kernwaarden VOFP

Kernwaarden VOFP

De VOFP, in 2002 opgericht door Kapé Breukelaar, is een vereniging van gecertificeerd financieel planners. Wij werken als zelfstandig financieel planner of zijn in dienst van een financieel adviesbureau. Wij onderscheiden ons van andere planners en financieel adviseurs door onze hoogwaardige kennis, jarenlange praktijkervaring en integrale wijze van adviseren. En doordat wij echt onafhankelijk zijn.

Echt onafhankelijk financieel advies

De ‘O’ in de naam VOFP vormt de kern van deze vereniging van financieel adviseurs en staat voor ‘Onafhankelijk financieel advies’. Onafhankelijk betekent dat wij uitsluitend door u worden betaald voor het advies. ‘Mooi’ zult u denken, ‘Vandaag de dag is toch iedere financieel adviseur onafhankelijk?’ Sinds 2013 immers bestaat er een provisieverbod voor de meeste financiële producten.

Daarom hebben wij er een kernwaarde aan toegevoegd, namelijk de ‘O’ van ‘Objectief financieel advies’. ‘Objectief’ wil zeggen dat wij geen financiële producten, zoals hypotheken, lijfrentes en beleggingsfondsen, mogen verkopen. Wij zijn op geen enkele wijze verbonden met een bank, verzekeraar, tussenpersoon of andere financiële instelling. En u betaalt ons alleen voor ons advies. Het advies dat wij geven, is dus niet alleen een echt onafhankelijk, het is ook ongekleurd. Wij hebben immers geen financieel belang bij de invulling van het advies. Of u wel of niet gaat beleggen of uw hypotheek aflost, maakt ons in financieel opzicht niets uit. Bij de meeste andere financieel adviseurs ligt dat anders. Die verdienen niet alleen aan het geven van advies, maar ook aan de verkoop van financiële producten.

Uiteraard kennen wij wel alle ins en outs van financiële producten. Wij kunnen goed beoordelen of de door u afgesloten producten voor u toegevoegde waarde hebben.

Integraal advies

Dit betekent dat wij u financieel inzicht geven. Wij geven aan wat de risico’s voor uw inkomen zijn en brengen uw vermogen in kaart. Wij beoordelen constructies omtrent uw hypotheek, pensioen en beleggingen. Daarnaast geven wij belastingadvies. Tot slot adviseren wij u op het gebied van samenwonen, schenken en erven. Denk aan huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst en testamenten, maar ook aan belastingvrij schenken en besparing van erfbelasting. Daarbij beoordelen wij ook de samenhang tussen de verschillende adviezen. U wilt er van op aan kunnen dat deze adviezen ook op langere termijn tot het gewenste resultaat leiden.

 

Deskundigheid van de financieel planner

Als financieel planners van de VOFP zijn wij aangesloten bij de Federatie van Financieel Planners (FFP). De FFP is een beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners. Elk lid moet voldoen aan strenge eisen op het gebied van opleiding en bijscholing. Zoals verplichte deelname aan de Permanente Educatie (PE), waarbij onze kennis op peil wordt gehouden. Alleen als wij elk jaar meedoen aan dit opfrisprogramma mogen wij de titel FFP CFP achter onze naam voeren.

 

Naast de verplichte permanente educatie van de FFP verplicht ook de VOFP haar leden jaarlijks elkaars plannen te beoordelen. Wij beoordelen elkaar op deskundigheid, klantgericht adviseren en presentatie van het advies. Door het delen van kennis, ervaring en werkwijzen houden wij elkaar scherp..

 

Gedragscode financieel planner

De VOFP heeft een strenge gedragscode. Wij mogen geen vergunning van de AFM hebben om financiële producten te verkopen. Verder moeten de leden van de VOFP een onafhankelijkheidsverklaring ondertekenen. Daarin onderschrijven wij de gedragsregels op het gebied van integriteit, onafhankelijkheid en het borgen van onze advieskwaliteiten.

 

Privacy statement Vereniging Onafhankelijke Financiële Planners

Als u onze internetsite bezoekt, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen. Dat gaat om cookies als u daarmee akkoord bent gegaan en om door u verstrekte informatie in verband met een aanvraag om informatie of dienstverlening.

Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Voor de leden van de Vereniging Onafhankelijke Financiële Planners geldt dat er meer persoonsgegevens worden verzameld. Deze gegevens hebben betrekking op vermelding van de gegevens van de leden op de website van de vereniging en op de financiële administratie en het secretariaat van de vereniging.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging Onafhankelijke Financiële Planners (KvK-nummer 34178384), hierna aan te duiden als de VOFP.

Verwerking van persoonsgegevens door de VOFP

Voor de FFP is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De FFP respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door zowel de VOFP verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  • de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
  • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van de FFP;

Uitwisseling met leden van de VOFP

De VOFP verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

  • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
  • de VOFP wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Daarnaast zal de VOFP uw persoonsgegevens delen met één of meer van haar leden als u een aanvraag tot informatie of dienstverlening heeft ingediend bij de VOFP. De VOFP heeft met haar leden afgesproken dat de persoonsgegevens alleen voor deze werkzaamheden mogen worden gebruikt. Ook is afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en goed moeten worden beveiligd. Dit is een vastgelegd in een zogenaamde “bewerkersovereenkomst”.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om de Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden, waaronder begrepen de internetsites van de leden van de VOFP, die door middel van links met de internetsite zijn verbonden.

 

Tienjarig bestaan van de VOFP

Ter ere van het 10-jarig bestaan van de VOFP in 2012 is een jubileumboek uitgegeven waarin financieel planners van de VOFP hun ervaringen hebben opgeschreven. Mogelijk herkent u zich in een van deze praktijksituaties.

jubileumboek

Jubileumboek VOFPU kunt het jubileumboek downloaden door op het boek te klikken.

Ons bestuur

  • Martijn van Hulten

    Penningmeester

  • Dick Kruijt