Privacy statement

Privacy statement Vereniging Onafhankelijke Financiële Planners

Als u onze internetsite bezoekt, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen. Dat gaat om cookies als u daarmee akkoord bent gegaan en om door u verstrekte informatie in verband met een aanvraag om informatie of dienstverlening.

Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Voor de leden van de Vereniging Onafhankelijke Financiële Planners geldt dat er meer persoonsgegevens worden verzameld. Deze gegevens hebben betrekking op vermelding van de gegevens van de leden op de website van de vereniging en op de financiële administratie en het secretariaat van de vereniging.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging Onafhankelijke Financiële Planners (KvK-nummer 34178384), hierna aan te duiden als de VOFP.

Verwerking van persoonsgegevens door de VOFP

Voor de VOFP is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De VOFP respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door zowel de VOFP verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  • de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
  • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van de VOFP;

Uitwisseling met leden van de VOFP

De VOFP verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

  • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
  • de VOFP wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Daarnaast zal de VOFP uw persoonsgegevens delen met één of meer van haar leden als u een aanvraag tot informatie of dienstverlening heeft ingediend bij de VOFP. De VOFP heeft met haar leden afgesproken dat de persoonsgegevens alleen voor deze werkzaamheden mogen worden gebruikt. Ook is afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en goed moeten worden beveiligd. Dit is een vastgelegd in een zogenaamde “bewerkersovereenkomst”.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om de Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden, waaronder begrepen de internetsites van de leden van de VOFP, die door middel van links met de internetsite zijn verbonden.